Baner

Održana obuka na temu: „Obračunsko računovodstvo sa konkretnim primjerima knjiženja pojedinih transakcija“

Podgorica, 21. februar 2019. godine – Predavači iz Instituta računovođa i revizora CG održali su trodnevnu obuku državnim revizorima na temu „Obračunsko računovodstvo sa konkretnim primjerima knjiženja pojedinih transakcija (imovine, obaveza, prihoda, rashoda, pasivnih i aktivnih vremenskih razgraničenja kao i finansijskog rezultata)“.

Trodnevna obuka fokusirala se na obračunsko računovodstvo odnosno računovodstvena načela i poslovne knjige (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige), aktivna i pasivna vremenska razgraničenja sa primjerima knjiženja, odloženi prihodi, zatvaranje poslovnih knjiga na kraju finansijske godine.


Takođe, državni revizori su razgovarali o klasama bilansa stanja i to: klasi 0, evidentiranje imovine, nabavke, povećanje vrijednosti imovine, otpis i prodaja, popis imovine sa osvrtom na obračun amortizacije sa konkretnim primjerima za knjiženje, klasi 1, zalihe (kako se vode, po kojim cijenama, izdavanje zaliha u upotrebu, otpis zaliha sa primjerima za knjiženje), klasi 2, potraživanja i gotovina i gotovinski ekvivalenti (sporna i sumnjiva potraživanja, otpis potraživanja, osnov za otpis potraživanja sa konkretnim primjerima za knjiženje), klasi 3, kapital (struktura i promjene na kapitalu, primjeri knjiženja) i klasi 4, obaveze, otpis obaveza, osnov za otpis, obaveze po kreditu (diskontna kamata).