Baner

Objavljen Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu

Podgorica, 21. januar 2019. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 24 (dvadeset i četiri) političkih subjekata koji su u 2017. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, izjašnjenja subjekata revizije i objavljenih pojedinačnih konačnih izvještaja o reviziji, Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj dana 17. januara 2019. godine je usvojio Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu.

U cilju otklanjanja revizijom utvrđenih nepravilnosti, unapređenja zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje političkih subjekata i poboljšanja kvaliteta izvještavanja subjekata revizije, date su sljedeće preporuke:

 1. Potrebno je da Ministarstvo finansija u okviru svojih nadležnosti inicira donošenje ili donese regulativu kojom će se urediti poslovanje političkih subjekata, u cilju unapređenja rada istih i efikasnije kontrole njihovog poslovanja.
 2. Subjekti revizije su dužni da Godišnji finansijski izvještaj dostavljaju Državnoj revizorskoj instituciji u roku koji je utvrđen članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 3. Subjekti revizije trebaju da realnije planiraju prihode i rashode, a u slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem ili manjem iznosu od planiranih, DRI preporučuje da isti izvrše korekciju  Finansijskog plana.
 4. Preporučuje se subjektima revizije da Godišnjim finansijskim planom definišu iznose prihoda i troškova, a Programom rada da definišu godišnje aktivnosti koje planiraju  sprovesti .
 5. Subjekti revizije su dužni da finansiranje troškova izborne kampanje vrše  u skladu sa odredbama člana 2 stav 2 i člana 17 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 6. Subjekti revizije su dužni da priloge od fizičkih lica  prikupljaju u skladu sa odredbama člana 12 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 7. Subjekti revizije su dužni da troškove izbornih kampanja ostvaruju u skladu sa odredbama člana 13 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 8. Subjekti revizije su shodno članu 18 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dužni da sve troškove izborne kampanje plaćaju sa računa koji je otvoren za te namjene.
 9. Subjekt revizije je dužan da sredstva za finansiranje izbornih kampanja iz privatnih izvora prikuplja shodno članu 17 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
 10. Subjekti revizije su dužni da ugovore o zakupu poslovnih prostora zaključuju u skladu sa odredbama člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.
 11. Subjekti revizije su dužni da sve troškove pravdaju adekvatnom i potpunom dokumentacijom shodno članu 19 Zakona o računovodstvu.
 12. Subjekti revizije za obavljanje poslova koji su utvrđeni aktom o sistematizaciji i poslova  koji po prirodi i opisu imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos sa izvršiocima treba da zaključuju  ugovore o radu.
 13. Subjekti revizije prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu treba da obezbijede podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih lica u cilju  pravilnog obračuna  poreskih obaveza, budući da se za  lica koja nijesu osigurana po drugom osnovu osim poreza i prireza plaća i doprinos za PIO shodno odredbama člana 5 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
 14. Subjekti revizije su dužni da prilikom isplate naknada fizičkim licima obračunaju i isplate poreske obaveze kako je to utvrđeno članom 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
 15. Subjekti revizije prilikom zapošljavanja trebaju da Zavodu za zapošljavanje prijave slobodna radna mjesta radi praćenja ponude i tražnje na tržištu rada, kako je to utvrđeno odredbama člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.
 16. Preporučuje se subjektima revizije da obezbijede evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava. Evidencija treba da bude zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.
 17. DRI preporučuje  subjektu revizije da uskladi svoj pravni status sa važećom zakonskom regulativom i shodno tome organizuje finansijsko poslovanje.
 18. Subjekt revizije svoje poslovanje treba da vrši u skladu sa odredbama člana 5 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja.
 19. Subjekti revizije su dužni da usaglase podatke koje dostavljaju nadležnim institucijama.

Konačan Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

 Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu