Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 21. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije Crne Gore za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator Radule Žurić, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Liberalne partije  za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima  sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim za navedeno pod tačkom 9 - Poslovne knjige i tačkom 10.1.5. - Blagajna opštinskih odbora.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da  subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neuskladjenosti su materijalno značajne ali iste nijesu prožimajuće.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2017. godinu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju revizije za prethodnu godinu. Partija je realizovala dvije preporuke, nije realizovala sedam preporuka dok je djelimično realizovala jednu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2017. godinu