Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2017. godinu i Godišnji izvještaj DRI

Podgorica, 14. novembar 2017. - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 56. sjednicu povodom razmatranja Prijedloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2017. – oktobar 2018. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Predsjednik Senata DRI je upoznao članove Odbora da je Državna revizorska institucija izvršila reviziju Predloge zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu i iskazala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti i dala ukupno 12 preporuka. Revizijom pravilnosti su utvrđena materijalno značajna odstupanja i neusklađenost poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima.


Odbor je, podržao nalaze i preporuke Državne revizorske institucije (DRI), koje proističu iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, kao i one koje se odnose na pojedinačne revizije sadržane u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 - oktobar 2018. godine.

Pored revizije Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu, Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu izvršila 64 pojedinačnih revizija i to: 21 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 4 revizije uspjeha; 2 revizije informacionog sistema, 16 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2017. godinu, 18 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2016. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj DRI i 3 kontrolne revizije.


Pored navedenog, Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.