Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu

Podgorica, 6. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom  je utvrđeno  da Godišnji  finansijski izvještaj Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 38), Zakona o računovodstvu (član 19), Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 5).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao četiri preporuke, djelimično realizovao dvije preporuke, dok nije realizovao jednu preporuku iz prethodnog Izvještaja DRI.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu, objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2017. godinu