Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage FORCA za 2017. godinu

Podgorica, 5. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage FORCA za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage Forca u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje da subjekt revizije  sve neizmirene obaveze iz prethodne godine  iskaže u poslovnim knjigama kao početno stanje u narednoj finansijskoj godini.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je  subjekt revizije finansijske i druge radnje u svim bitno materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao sve preporuke iz prethodnog Izvještaja DRI.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCA)  za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.
Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage FORCA za 2017. godinu