Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 2. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj za 2017. godinu i pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja uz skretanje pažnje na navedeno pod tačkom 11.2-Evidentiranje i popis imovine i tačkom 13.7-Troškovi goriva i energije.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu izvršena je kontrola preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije CG za 2016. godinu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017 godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuku, koja se odnosi na realnije planiranje prihoda i rashoda, dok preporuka vezana za ostvarivanje prihoda od članarine u skladu s članom 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je djelimično realizovana.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2017. godinu