Baner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine

Podgorica, 31. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Godišnji izvještaj DRI, predstavlja objedinjenu i sažetu cjelinu svih realizovanih aktivnosti u okviru djelatnosti Institucije u izvještajnom periodu oktobar 2017 – oktobar 2018. godine, prvenstveno aktivnosti na realizaciji plana revizije.

Revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja. Dato je ukupno 12 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanje fiskalne discipline.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine takođe sadrži Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2017. godini, koji je Državna revizorska institucija dužna podnijeti Skupštini Crne Gore u skladu sa članom 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. U izvještajnom periodu, DRI je izvršila 63 revizije i to: 21 finansijska revizija i revizija pravilnosti; 4 revizije uspjeha; 1 revizija informacionog sistema; 3 kontrolne revizije; 16 revizija političkih subjekata za 2017. godinu i 18 revizija političkih subjekata za 2016. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj DRI. U izvršenim pojedinačnim finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti dato je ukupno 178 preporuka i izrečeno 36 mišljenja (18 pozitivnih, 14 uslovnih, 3 negativna i 1 uzdržano); 4 mišljenja i ukupno 48 preporuka u izvršenim revizijama uspjeha; 13 preporuka kod revizije informacinog sistema; 100 preporuka i 32 mišljenja (17 pozitivnih, 7 uslovnih i 8 negativnih) u izvršenim revizijama političkih subjekata za 2017. godinu i 123 preporuke i 34 mišljenja (11 pozitivnih, 13 uslovnih i 10 negativnih mišljenja) u revizijama političkih subjekata za 2016. godinu. Kod tri kontrolne revizije, DRI je konstatovala da je od ukupno 81 date preporuke - 41 realizovana, 19 djelimično realizovano, 21 nije realizovana.

Državna revizorska institucija je, u izvještajnom periodu nastavila da unapređuje saradnju sa Skupštinom Crne Gore i u maju 2018. godine je potpisala Sporazum o saradnji, kojim su definisane mjere za unapređenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja uoblasti javnih finansija.

U cilju ostvarenja misije i vizije, Državna revizorska institucija je u februaru 2018. godine donijela Strateški plan razvoja za period 2018-2022. godine, kojim su definisani budući pravci razvoja Institucije. Strateškim planom razvoja potvrđuje se posvećenost Državne revizorske institucije ključnim vrijednostima u svijetlu jačanja integriteta Institucije na domaćem i međunarodnom planu, jačanja uticaja u unapređenju upravljanja javnim finansijama, kao i povećanja kapaciteta i efikasnosti rada Institucije.

Državna revizorska institucija je nastavila sa aktivnim učešćem u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz sprovođenje aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila iz pregovaračkog poglavlja XXXII „Finansijski nadzor“, koja imaju za cilj usvajanje i primjenu važećih međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u oblasti eksterne revizije. Na polju daljeg usklađivanja revizorske prakse sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, Državna revizorska institucija je donijela Smjernice za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata i Smjernice za vršenje revizije završnog računa budžeta Crne Gore. Posebna pažnja je bila posvećena jačanju revizorskih kapaciteta kroz dodatno zapošljavanje i obuku revizorskog kadra i razvoju revizije uspjeha kroz sprovođenje većeg broja revizija u odnosu na prethodni izvještajni period.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2017 – oktobar 2018. godine je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2017 - oktobar 2018. godine