Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu

Podgorica, 26. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

Podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2017. godinu odgovaraju podacima iz Glavne knjige i podacima iz Završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017. godinu, dok iskazani gotovinski suficit  u iznosu od 522.877,70€ odgovara suficitu utvrđenom u postupku revizije.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Berane  za 2017. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima:   Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu