Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 19. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu.

Finansijskom revizijom Završnog računa Farmaceutske komore za 2017. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji za 2017. godinu, u materijalno značajnim aspektima, pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po značajnim pitanjima, nakon izvršenih korekcija, ne sadrže materijalne greške, te u skladu sa tim nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata DRI i rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, predsjednik Senata i član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u najvećoj mjeri su usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima. Uvažavajući kadrovski kapacitet Komore, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu