Baner

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na obuci „Metodologija revizije“

Varšava, 18. oktobar 2018. - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na sastanku pod nazivom “Metodologija revizije“ u organizaciji EUROSAI.

Sastanak je održan u Varšavi u periodu 16-17. oktobar 2018. godine. Instituciju su predstavljali: senator Branislav Radulović, načelnik Sektora II Blažo Savković i državni revizor u Sektoru I Špiro Mijović.


Sastanak je bio podijeljen u tri tematske oblasti: Osiguranje kvaliteta- osiguranje kvaliteta revizije uključujući i primjenu INTOSAI standarda; Komunikacija sa zainteresovanim stranama uključujući savremene metode prezentacije revizorskih nalaza i preporuka; Planiranje revizije, strateški i operativni nivo uz korišćenje analize rizika. Svaka od navedenih tematskih oblasti obrađivana je kroz radne grupe.