Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2017. godinu

Podgorica, 17. oktobra 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2017. godinu sastavljen i prezentovan u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, uz skretanje pažnje nadležnog kolegijuma na navedeno u Izvještaju pod tačkom 14.3. Novčana sredstva i tačkom  15.1 Prihodi (prihodi od priloga i ostali prihodi).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjkata i izbornih kampanja (član 2 stav 2, član 12 stav 4, član 13 stav 5, član 17 stav 1 ), Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti član 26 i Zakona o radu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2017. godinu, Izjašnjenje subjekta revizije i Odgovor na Izjašnjenje objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2017. godine

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjek konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2017. godinu

Odgovor na Izjašnjenje Nove srpske demokratije