Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 17. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (senator-Rukovodilac Kolegijuma) i g. Radule Žurić (senator-član Kolegijuma), izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog arhiva za 2017. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Revizijom pravilnosti poslovanja Državnog arhiva nijesu utvrđene materijalno značajne neusklađenosti u odnosu na postavljenje kriterijume za reviziju pravilnosti, na osnovu čega nadležni Kolegijum DRI izražava pozitivno  mišljenje sa skretanjem pažnje na neusklađenost poslovanja sa Zakonom o budžetu za 2017. godinu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu