Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za vode za 2017. godinu

Podgorica, 05. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Uprave za vode za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata i član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom Godišneg finansijskog izvještaja Uprave za vode za 2017. godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji Uprave za vode za 2017. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške. Nadležni Kolegijum skreće pažnju subjektu revizije da u situacijama, kada na pojedinim budžetskim pozicijama nijesu odobrena neophodna sredstava, kroz institut preusmjeravanja sredstava uskladi svoje poslovanje sa propisima.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, nijesu u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju. Cijeneći kadrovski potencijal, postojeću tehničku opremljenost i finansijsku podršku, nadležni Kolegijum skreće pažnju da:

-  subjekt revizije donese akta o korišćenju službenih vozila, mobilnih telefona i odgovarajuće odluke o potrošnji po toj osnovi, kao i druga akta o budžetskoj potrošnji, odnosno da primjenjuje akta koja je donijelo MPRR-a,

-  subjekt revizije napravi plan zapošljavanja neophodnog stručnog kadra i dinamiku njegove realizacije,

-  subjekt revizije isplatu troškova odvojenog života vrši u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru,

-  subjekt revizije evidenciju osnovnih sredstava i obračun amortizacije uskladi sa propisima na nivou Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i izvještaj dostaviti Upravi za imovinu, da bi na kraju godine prikazani podaci bili tačni u odnosu na: ukupnu nabavnu vrijednost imovine (umanjena za rashod i uvećana za novu nabavku); ukupnu amortizaciju (akumulirana amortizacija uvećana za godišnju amortizaciju u izvještajnom periodu) i sadašnju vrijednost (neotpisana knjigovodstvena vrijednost), na dan 31. decembar izvještajnog perioda.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za vode za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za vode za 2017. godinu