Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu

Podgorica, 14. septembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Radule Žurić (član Senata – član Kolegijuma) izrazio je negativno mišljenje na finansijsku reviziju završnog računa budžeta opštine Kolašin i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2017. godinu utvrđeno je da finansijski izvještaji za 2017. godinu sadrže pogrešna prikazivanja, koja pojedinačno i zbirno imaju prožimajući karakter. Revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovaraju realnim podacima, što je dovelo do razlike u utvrđenom finansijskom rezultatu (suficit) u iznosu od 136.783,69€, odnosno gotovinski suficit prema finansijskim podacima za 2017. godinu iskazan je u iznosu od 330.139,05€, a treba da iznosi 466.922,74€.

Revizijom pravilnosti  Odluke o Završnom računu Opštine Kolašin za 2017. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o poreskoj administraciji, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o zaradama u javnom sektoru,  Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakonom o državnoj imovini, Pravilnikom o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije budžetskih i vanbudžetskih korisnika, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave, koja imaju i materijalni i prožimajući karakter.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta opštine Kolašin za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji  Završnog računa budžeta Opštine Kolašin  za 2017. godinu