Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 02.08.2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja i reviziju pravilnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu. Kao poseban segment revizije izvršena je revizija Informacionog Sistema Agencije.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Radule Žurić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović, predsjednik Senata i član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnjih finansijski izvještaj Agencije za 2017. godinu i pozitivno sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2017. godinu, utvrđeno je da su Finansijski izvještaji Agencije za 2017. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže bitne materijalne greške. Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, poslovne aktivnosti, koji se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja akata, nisu u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Cijeneći postignuti stepen donijetih akata, kojima Agencija reguliše pravila i postupke donošenja finansijskih odluka i iskazanu obavezu neprimjene osporenih normi do potpunog usklađivanja sa datim preporukama, nadležni Kolegijum daje sljedeće preporuke:

-  Agencija treba Kolektivni ugovor, u ponovnom postupku donošenja, usaglasiti sa opštim i granskim kolektivnim ugovorom, a primanja zaposlenih po osnovu i iz rada sa važećim propisima za javni sektor ili kolektivnim ugovorom precizirati njihovu shodnu primjenu i isti zaključiti na zakonom propisan način.

-  Preporučuje se Agenciji da sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih dodijeli, po donošenju akta o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Agenciji.

-  Preporučuje se Ministarstvu zdravlja da intezivira aktivnosti na uspostavljanju posebne jedinice unutrašnje revizije u Ministarstvu, s ciljem da Agenciji za ljekove i medicinska sredstva i drugim subjektima nad kojima vrši nadzor, može vršti unutrašnju reviziju, na osnovu sporazuma.

-  Preporučuje se Agenciji za ljekove i medicinska sredstva da zatraži mišljenje Ministarstva finansija o mogućnostima raspolaganja viškom prihoda nad rashodima – neraspoređena dobit.

-  Potrebno je da Ministarstvo finansija, razmotri cjelihodnost da se propisom na jedinstven način reguliše osnivanje i poslovanje javnih regulatornih agencija i shodno tome pitanja njihovog prava raspolaganja viškom prihoda nad rashodima - neraspoređena dobit, kao i mogućim izvorima finansiranja agencija u slučajevima neostvarivanja, u potrebnoj mjeri, prihoda za obavljanje osnovne djelatnosti.

U sklopu finansijske revizije i revizije pravilnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva izvršena je, kao posebna cijelina revizija informacionog sistema Agencije. Državna revizorska institucija je u postupku sprovođenja revizije utvrdila da je informacioni sistem Agencije, u dovoljnoj mjeri usaglašen sa zakonskim normama i standardima. U cilju unapređenja informacionog sistema, Agenciji se preporučuje da preduzme aktivnosti na izradi IT strategije i nastavi aktivnosti na jačanju kadrovskog kapaciteta Sektora za informatiku i kvalitet.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za 2017. godinu