Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu

Podgorica, 2.8.2018.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (Rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (Član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije za 2017. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu utvrđeno je da isti sastavljen, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su finansijski izvještaji u svim materijalnim aspektima prezentovani na fer i objektivan način.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo utvrđeno je da Agencija nije  u potpunosti uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Agencije sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Uputstvom za obračun bruto zarada, koji su materijalno značajni ali ne i prožimajući u odnosu na postavljenje kriterijume za reviziju pravilnosti.

U odnosu na iskazano mišljenje, DRI je dala dvanaest preporuka Agenciji za civilno vazduhoplovstvo i jednu preporuku Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije DRI nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Ministarstvo saobraćaja i pomorstva koje vrši nadzor nad subjektom revizije, radi preduzimanja mjera na unaređenju zakonskog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu