Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Radničke partije za 2017. godinu

Podgorica, 31. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Radničke partije za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim navedeno pod tačkom 12.2.2 Troškovi ugovorenih naknada i ostali troškovi   pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum skreće pažnju:

  • da subjekt revizije  finansiranje troškova izborne kampanje vrši  u skladu sa odredbama člana 2 stav 2 i člana 17 stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i
  • da subjekt revizije za vršenje poslova koji spadaju u redovne partijske aktivnosti sa izvršiocima zaključuje ugovore o radu, a ne ugovore o djelu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Radničke partije za 2017.godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao date preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partija za 2017. godinu