Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove

Podgorica, 20. jul 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove – oblast IT upravljanje, saglasno Zakonu o informacionoj bezbjednosti, Uredbi o mjerama informacione bezbjednosti i INTOSAI priručniku za sprovođenje revizije informacionih sistema za vrhovne revizorske institucije.

U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Kadrovski informacioni sistem (KIS) omogućava administraciju i registraciju svih zakonski propisanih informacija o licima zaposlenim u državnim organima Crne Gore i predstavlja osnov za analiziranje podataka u cilju upravljanja kadrovima. Obavezu uspostavljanja Centralne kadrovske evidencije (CKE) ima 116 organa.

Cilj ove revizije je bio da se sagleda uspostavljenost i funkcionalnost Centralne kadrovske evidencije državnih službenika i namještenika, koju vodi Uprava za kadrove kroz Kadrovski informacioni sistem, te da li je postignuta cjelovitost i ažurnost Centralne kadrovske evidencije.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Radule Žurić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Zoran Jelić (član Senata – član Kolegijuma), konstatuje da Kadrovski informacioni sistem Uprave za kadrove ne obezbjeđuje cjelovitost i ažurnost Centralne kadrovske evidencije. Revizijom je konstatovano da Uprava nije obezbijedila donošenje obavezujućih akata kojima bi se postigla ažurnost obveznika u vođenju Centralne kadrovske evidencije.

U cilju poboljšanja ažurnosti vođenja Centralne kadrovske evidencije, Državna revizorska institucija je dala ukupno 11 preporuka. Osim toga, pratiće se ispunjenje zaključaka i preporuka kako kod Uprave za kadrove, tako i kod obveznika unosa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju kroz sve revizije pravilnosti koje Državna revizorska institucija bude vršila.

Konačan Izvještaj o reviziji Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove