Baner

Objavljen Konačni izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova

Podgorica, 10. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Ministarstva unutrašnjih poslova. Predmet ove revizije je kontrola realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za 2014. godinu. Kontrolna revizija je obuhvatila i realizaciju tri preporuke koje su date Ministarstvu finansija, a u vezi sa finansijskim poslovanjem MUP-a.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator - Rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (Senator - član Kolegijuma) zaključio je da je aktivnostima koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo u cilju realizacije preporuka DRI otklonjen određeni broj nepravilnosti. Za realizaciju preporuka DRI, koje se odnose na planiranje izdataka na računu 463-„Otplata obaveza iz prethodnog perioda“ (posebno izdataka za sudske sporove), kao i procjenu imovine koju koristi MUP, a koje nijesu realizovane ili su djelomično realizovane, pored aktivnosti koje preduzima MUP, potrebno je da i drugi državni organi (Ministarstvo finansija i Uprava za nekretnine) preduzmu odgovarajuće radnje.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da i dalje postoje neusklađenosti poslovanja subjekta revizije sa propisima:

-       DRI skreće pažnju da se nastavlja praksa neodgovarajućeg upravljanja izdacima za sudske sporove, na šta je DRI već ukazivala kroz sprovedene revizije, a posebno u reviziji  „Izdaci iz budžeta  Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

-       Izvršeni budžet (bez donacija) MUP-a za 2017. godinu iznosi 90,84 mil.€, što je značajno više od smjernicama fiskalne politike utvrđenog limita potrošnje za 2017. godinu, koji za potrošačku jedinicu MUP iznosi 77,83 mil.€.

-       Kontrolnom revizijom je utvrđeno da organizacione jedinice Službi za obračun zarada nijesu dostavljale Izvještaje o ostvarenim redovnim časovima rada, kao ni o satima godišnjeg odmora. Nalazima ove i prethodne revizije utvrđeno je da su na poziciji 4630 – “Otplata obaveza iz prethodnog perioda“ evidentirani izdaci za sudske sporove, čiji su predmet uglavnom potraživanja iz radnog odnosa. Identifikovane slabosti u vezi evidentiranja, sačinjavanja i dostavljanja  izvještaja o ostvarenim časovima rada značajno utiču na postojanje visokog rizika od nastanka sudskih sporova po osnovu radnih odnosa.

-      Kontrolnom revizijom je utvrđeno da pravo na ostvarivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem nije utvrđeno pojedinačnim rješenjima, već se u aplikaciju “Interna kadrovska evidencija”, unose podaci o radnim mjestima koja su u  skladu sa Pravilnikom utvrđena kao radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, odakle se preuzimaju podaci za obačun zarada. Navedeni način utvrđivanja prava zaposlenog na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ne obezbjeđuje prihvatljiv nivo rizika da se službeniku obračuna staž  osiguranja sa uvećanim trajanjem, a da istom to pravo ne pripada (što je prethodnom revizijom utvrđeno u nekoliko slučajeva).

-       Ministarstvo nije obezbijedilo dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama kao ni Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i nije uspostavilo efikasan sistem unutrašnjih finansijskih kontrola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je od ukupno 21 izdate preporuke DRI, koje su bili predmet kontrolne revizije: realizovalo 10 preporuka, djelimično realizovalo 4 preporuke, a nije realizovalo 7 preporuka. Subjekat revizije treba da, za preporuke  koje nijesu realizovane ili su djelimično realizovane, okonča aktivnosti na realizaciji istih kako bi se utvrđene nepravilnosti otklonile i o tome, do 31.03.2019. izvijesti DRI.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova