Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu

Podgorica, 26. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata DRI dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanje pažnje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Subjektu revizije se skreće pažnja da nakon zaključivanja poslovnih knjiga, sastavljanja Godišnjeg finansijskog izvještaja i dostavljanja istog nadležnim institucijama, ne treba vršiti knjiženje u poslovnim knjigama u toj godini.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Subjektu revizije se skreće pažnja da: ugovore o djelu zaključuje u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i  da ugovorom definiše poslove i period angažovanja izvršioca i da prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu obezbijedi podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih lica u cilju pravilnog obračuna poreskih obaveza.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao šest preporuka, nije realizovao dvije, dok realizacija preporuke koja se odnosi na troškove izborne kampanje se nije mogla utvrditi iz razloga što subjekt revizije u 2017. godini nije ostvarivao troškove i prihode po osnovu  izbornih kampanja.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu