Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2017. godinu

Podgorica, 25. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije  na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Albanske Alternative za 2017. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46) i Zakona o obligacionim odnosima (član 669).

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2017. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2017. godinu