Baner

Objavljen izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i Stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu

Podgorica, 11. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i Stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI   Nikola  N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI Zoran Jelić - član Kolegijuma izražava uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja revidiranih diplomatskih predstavništava sa propisima i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Ministarstva sa navedenim propisima, u dijelu koji se odnosi na revidirana diplomatska predstavništva.

Revizijom pravilnosti finansijsko-materijalnog poslovanja revidiranih diplomatskih  predstavništva utvrđene su neusklađenosti poslovanja istih sa: Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o sprovođenju postupaka javnih nabavki za diplomatsko konzularna predstavništva, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG i budžete opština, kao i sa internim aktima Ministarstva kojim je uređeno poslovanje DKP-a (Pravilnik o finansijsko materijalnom poslovanju DKP-a, Pravilnik o zapošljavanju lokalnog osoblja i sl).

Revizijom pravilnosti finansijskih i drugih radnji Ministarstva vanjskih poslova koje se odnose na poslovanje  revidiranih diplomatskih predstavništava su utvrđene neusklađenosti sa Zakonom o vanjskim poslovima, Zakonom  o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG i budžete opština, kao i sa internim aktima i procedurama Ministarstva.

Konačan Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i  Hrvatskoj i Stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu