Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Podgorica, 18. 04. 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda.

Predmetna revizija podrazumijevala je sveobuhvatan uvid u tačnost sistema dostavljanja, obračuna, i iskazivanja podataka u rješenjima o akontativnoj i konačnoj  raspodjeli  sredstava  Egalizacionog fonda u 2016. godini. Revizijom je takođe vršena provjera usklađenosti sistema raspodjele sredstava  Egalizacionog fonda sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Pravilnikom o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda i Pravilnikom o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Revizija sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda, podrazumijevala je provjeru obrade podataka koje opštine dostavljaju Ministarstvu finansija potrebnih za utvrđivanje prava na raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda, akontativnu i konačnu  raspodjelu  sredstava  Egalizacionog fonda za 2016. godinu, pozajmice iz sredstava fonda i rad Komisije  za praćenje razvoja fiskalne egalizacije opština. Takođe, predmet revizije je i tačnost podataka koje opštine dostavljaju Ministarstvu finansija. Provjera tačnosti podataka koji su dostavljani Ministarstvu finansija obuhvatila je sljedeće opštine: Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Pljevlja, Rožaje i Cetinje.

Revizijom sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda utvrđeno je da su pogrešna prikazivanja, pojedinačno ili zbirno, materijalno značajna, ali nijesu prožimajuće uticala na konačnu raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda. Pogrešna prikazivanja odnose se na podatke koje su za potrebe akontativne i konačne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016. godinu dostavljale opštine a njihovu obradu vršilo Ministarstvo finansija, i vođenje evidencije o pozajmicama iz Egalizacionog fonda koje su detaljno analizirane u nalazima Državne revizorske institucije. Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo finansija i Opštine nijesu u svim aspektima uskladili poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilnikom o raspodjeli i korišćenju sredstava Egalizacionog fonda.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u Izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje. Nadležni Kolegijum DRI je utvrdio da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore. Ministarstvo finansija je dužno da u roku od 2 (dva) mjeseca dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, kao i izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama u roku od 6 (šest) mjeseci.

Konačan Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda