Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCA) za 2016.godinu

Podgorica, 20. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage (FORCE) za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije  sa propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage  u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Revizijom Godišnjeg finansijskg izvještaja Nove demokratske snage (FORCE)  za 2015. godinu utvrđene su nepravilnosti i date preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja Nove Demokratske Snage „FORCA“  za 2016 godinu utvrđeno je da su preporuke djelimično realizovane.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage „Forca“ za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCA) za 2016. godinu