Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2016. godinu

Podgorica, 15. decembar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

U Bilansu uspjeha, subjekt revizije nije iskazao  prihode od lokalnih samouprava u iznosu.od 6.117,00€  i troškove u iznosu od 53.082,00€. U Bilansu stanja  je iskazao stalnu imovinu u manjem iznosu za 22.600,00€, depozite na računima kod poslovnih banaka u većem iznosu za 37.349,88€, potraživanja u manjem iznosu za 17.057,00€ i obaveze prema dobavljačima u manjem iznosu za 27.175,00€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o obligacionim odnoisma, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna i druga pravna lica i  Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije od 16 preporuka realizovao pet, osam preporuka nije realizovao, a tri preporuke je djelimično realizovao.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta, nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije. 

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2016. godinu