Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2016. godinu i Godišnji izvještaj DRI

Podgorica, 14. novembar 2017. godine -  Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 29. sjednicu povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine, na kojoj su prisustovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević, Zoran Jelić i dr Branislav Radulović.

Predsjednik Senata DRI je upoznao članove Odbora da je Državna revizorska institucija izvršila reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016 godinu i iskazala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finasijski izviještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti i dala ukupno 16 preporuka. Revizijom pravilnosti su utvrđena materijalno značajna odstupanja i neusklađenost poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima. Ovom prilikom, predsjednik Senata DRI je ukazao na najvažnije nepravilnosti koje su opredijelile uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016 godinu.

 

Odbor je takode razmotrio Godisnji izvjestaj o izvrsenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2016 - oktobar 2017. godine, u dijelu koji se odnosi na: izvjestaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2016. godinu, izvjestaje o izvršenim pojedinacnim revizijama za navedeni period, kao i ostale aktivnosti Drzavne revizorske institucije.

Pored revizije Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu izvršila 41 pojedinačnu reviziju i to: 14 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti; 4 revizije uspjeha; 1 revizija informacionog sistema, 13 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2016 godinu i 9 pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2015. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj DRI.

U vezi sa pojedinačnim revizijama iskazano je 10 pozitivnih mišljenja, 11 uslovnih i 4 negativna mišljenja, pri čemu je dato 270 preporuka, dok je kod 4 revizije uspjeha dato ukupno 100 preporuka i 14 preporuka kroz reviziju informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje.

Kod izvršenih pojedinačnih revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2016. godinu, Državna revizorska institucija je dala ukupno 69 preporuka i 16 pozitivnih, 9 uslovnih i 1 negativno mišljenje. Kroz revizije konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja 9 političkih partija za 2015.godinu, DRI je dala ukupno 73 preporuke i 6 pozitivnih, 7 uslovnih, 3 negativna i 2 uzdržana mišljenja.

DRI je sačinila i izvještaj o primjeni kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2016. godini i ocjenila fiskalnu izradu relevantnih dokumenata sa zakonskom obavezom, kao i realizacije kritrerijuma utvrđenih Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. U dijelu aktivnosti izrade odgovarajućih akata, Vlada je uskladila svoje aktivnosti u skladu sa zakonskom obavezom. Kriterijumi u vezi sa limitom učešća javnog duga i gotovinskog deficta u BDP, kao ni uslov da se planira i realizuje primarni suficit budžeta nijesu realizovani, dok su indikatori koji se odnose na obavezu planiranja i izvršenja izdataka tako da tekući prihodi i donacije budu veće od tekućih izdataka i transfera realizovani. Kada je u pitanju realizacija statičkih indikatora, od predviđenih 8 realizovana su 2, dok je kod dinamičkih indikatora od šest analiziranih indikatora realizovano 4.

Pored navedenog, Godišnjim izvještajem takođe je obuhvaćena realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2015. godinu.