Baner

Član Senata, Nikola N. Kovačević prisustvovao petoj sjednici Radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva

Podgorica, 07. novembar 2017.godine - Član Senata, Nikola N. Kovačević je prisustvovao petoj sjednici Radne grupe, koja je zadužena za analiziranje preporuka iz Konačnog izvještaja Posmatračke misije OSCE/ODIHR povodom održanih parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na finansiranje izborne kampanje.

Član Senata je prezentovao dosadašnje aktivnosti Državne revizorske institucije u reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata.


Odredbom člana 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja bitno se ograničava samostalnost i nezavisnost DRI u izboru subjekata revizije, što je u suprotnosti sa članom 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. Polazeći od navedenog kao i od mišljenja SIGME, eksperata Savjeta Evrope i Generalnog direktorata za budžet vezano za eksternu reviziju, Državna revizorska institucija podnijela je inicijativu za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u dijelu koji se odnosi na obavezu Državne revizorske institucije da vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura. S tim u vezi, član Senata predložio je izmjenu člana 43 Zakona na način da: Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata na osnovu procijenjenog rizika i kriterijuma iz Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti“.

Član Senata je upoznao predstavnike Radne grupe sa predlozima za unapređenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u dijelu da je neophodno riješiti status grupe građana i nevladinih organizacija kao političkih subjekata; definisati da li su sopstvena sredstva izvor finansiranja za izborne kampanje; regulisati pitanje izmirivanja obaveza preostalih nakon završetka izbora i sl.

Član Senata je istakao da bi se trebalo razmisliti o uvođenju sankcija za partije kod kojih se ponavljaju iz godine u godinu negativna mišljenja o poslovanju.