Baner

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine

Podgorica, 30. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Godišnji izvještaj DRI, predstavlja objedinjenu i sažetu cjelinu svih realizovanih aktivnosti u okviru djelatnosti Institucije u izvještajnom periodu oktobar 2016 – oktobar 2017. godine, prvenstveno aktivnosti na realizaciji plana revizije.

Revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja. Revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu dato je ukupno 16 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanja fiskalne discipline.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine takođe sadrži Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2016. godini, koji je Državna revizorska institucija dužna podnijeti Skupštini Crne Gore u skladu sa članom 26 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine takođe sadrži izvode iz 41 revizije u kojima su prezentirani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnim periodom.

DRI Crne Gore je, u izvještajnom periodu, izvršila 14 pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti. U izvršenim pojedinačnim finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti dato je ukupno 270 preporuka i izrečeno 25 mišljenja (10 pozitivnih, 11 uslovnih i 4 negativna).

Pored izvršenih pojedinačnih finansijskih revizija i revizija pravilnosti, Državna revizorska institucija Crne Gore je, u izvještajnom periodu, izvršila četiri revizije uspjeha, u kojima je dala 4 mišljenja i ukupno 100 preporuka.

U izvještajnom periodu, Državna revizorska institucija započela je vršenje revizije informacionog sistema i izvršila reviziju informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i dala 15 preporuka.

DRI Crne Gore je, u izvještajnom periodu izvršila reviziju konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja 13 političkih subjekata za 2016. godinu, u kojima je dato ukupno 69 preporuka i 26 mišljenja (16 pozitivnih, 9 uslovnih i 1 negativno). U periodu oktobar 2016 – oktobar 2017. godine, DRI je izvršila revizije konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2015. godinu, koje nijesu ušle u prethodni izvještaj Državne revizorske institucije i kojim je obuhvaćeno 9 partija i dato ukupno 73 preporuke i 18 mišljenja (6 pozitivnih, 7 uslovnih, 3 negativna i 2 uzdržana mišljenja).

Do kraja 2017. godine biće izvršene i revizije sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo zdravlja; Grupa građana Građanska inicijativa; Liberalna partija; Socijalistička narodna partija; Demokratska srpska stranka; Demokratska stranka jedinstva; Radnička partija; Demokratska partija; Demokratska unija Albanaca; Nova demokratska snaga FORCA; Demokratski savez u Crnoj Gori; Grupa birača Građanska akcija; NVO Perspektiva - ANA E MALIT; Crnogorska (Crnogorska demokratska unija - SCDU); Pokret za Pljevlja; NVO "IZBOR" Herceg Novi; Grupa građana ,,Novska lista"; Opština Budva; Sistem raspodjele sredstava Egalizacionog fonda.

Do kraja 2017. godine biće izvršene tri revizije uspjeha: Upravljanje projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata obrazovanja i nauke; Efikasnost naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji; Efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma.

Državna revizorska institucija Crne Gore je nastavila s realizacijom aktivnosti na planu ispunjenja završnih mjerila definisanim pregovaračkim poglavljem XXXII „Finansijski nadzor“, koja imaju za cilj usvajanje i primjenu važećih međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i najbolje prakse Evropske unije u oblasti eksterne revizije. Državna revizorska institucija Crne Gore se, u izvještajnom periodu posvetila daljem jačanju revizorskih kapaciteta kroz dodatno zapošljavanje revizorskog kadra, kao i daljem razvoju revizije uspjeha kroz sprovođenje većeg broja revizija u odnosu na prethodni izvještajni period.

Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila dvije paralelne revizije uspjeha u cilju unapređenja revizije uspjeha i osvajanja novih metodologija i to - „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ s Uredom za reviziju Republike Hrvatske i „Efikasnosti javnih nabavki“ sa sedam država regiona, Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske i Evropskim revizorskim sudom.

Državna revizorska institucija je nastavila da razvija kvalitetnu saradnju sa Skupštinom, Vladom Crne Gore i drugim organima, nevladinim sektorom, kao i drugim vrhovnim revizorskim institucijama na međunarodnom i regionalnom nivou i međunarodnim organizacijama.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2016 – oktobar 2017. godine je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine