Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde za 2016.godinu

Podgorica, 30. oktobar 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde za 2016.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde  za 2016. godinu   sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije finansijske i druge radnje nije uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 38), Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Nadležni Kolegijum preporučuje subjektu revizije da treba da sve troškove pravda potpunom i adekvatnom dokumentacijom u skladu s članom 19 Zakona o računovodstvu; donese Finansijski plan i Program rada do kraja tekuće godine za narednu godinu; izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima dostavlja Poreskoj upravi u propisanom roku; zaključuje ugovore u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima; smanji gotovinske isplate i plaćanja vrši preko žiro računa.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde za 2016. godinu