Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2016.godinu

Podgorica, 21.septembar 2017.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja partije sa zakonskim i drugim propisima.

Nadležni Kolegijum skreće pažnju subjektu revizije da:

-         realnije planira prihode i rashode, a u slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem iznosu od planiranih da isti  izvrši korekciju Finansijskog plana,

-         internim aktom utvrdi kriterijume za isplatu naknada za sve izabrane funkcionere Partije budući da ova oblast nije zakonom uređena.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2015. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i za otklanjanje istih dato je ukupno 4 preporuke. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske CG za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuke DRI, osim preporuku koja se odnosi na zaključivanje ugovora sa korisnicima stipendija, kojima će se utvrditi prava i obaveze stipendije.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2016. godinu