Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2016. godinu

Podgorica, 07. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Partije sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Pokreta za promjene za 2016. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, osim iskazano u izvještaju pod tačkom 10.2.1. Prihodi iz budžeta i tačkom 10.1.4. Blagajničko poslovanje.

Neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima se odnosi na nedosljednu primjenu Zakon o finansiranju političkih subjkata i izbornih kampanja (član 37), Zakona o računovodstvu (član 19).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2015. godinu utvrđene su određene nepravilnosti i nedostaci i dato je osam preporuka. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao 3 preporuke, da je djelimično realizovao jednu preporuku i nije realizovao 4 preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2016. godinu