Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DEMOSA za 2016. godinu

Podgorica, 02. avgust 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, na sjednici održanoj 20.07.2017. godine usvojio je konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DEMOS-a za 2016. godinu osim mišljenja na reviziju pravilnosti koje je usvojio Senat DRI Odlukom od 27.07.2017.godine, shodno članu 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj DEMOS-a za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Revizijom pravilnosti utvrđena su odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom  o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakonom  o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom  o obligacionim odnosima i Zakonom o računovodstvu pa u skladu sa tim Senat DRI izrazio je uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa navedenim propisima.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2016. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka datih kroz reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DEMOSA za 2015. godinu. Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke date u Izvještaju DRI za 2015, koje se odnose na evidentiranje svih prihoda i troškova u poslovnim knjigama i definisanje poslova prijema, evidentiranja, otpremanja, arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta. Preporuka koja se odnosi na obavezu subjekta revizije da obračuva i plaća poreske obaveze na sve isplaćene naknade fizičkim licima je djelimično realizovana.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DEMOSA za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja DEMOSA za 2016. godinu