Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU ŠZSVSO „Sergej Stanić“ za 2016.godinu

Podgorica, 30. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU ŠZSVSO „Sergej Stanić“ za 2016.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na finansijske izvještaje JU ŠZSVSO „Sergije Stanić“za 2016. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU ŠZSVSO „Sergije Stanić“ za 2016. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja, rezultata poslovanja i tokova gotovine, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U Izvještaju o novčanim tokovima pogrešno su prikazane, u materijalno značajnoj mjeri  pozicije:  Opšti prihodi, Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, Rashodi za materijal, Rashodi za usluge i Ostali izdaci. U Bilansu stanja pogrešno su prikazane, u materijalno značajnoj mjeri, pozicije: Nematerijalna ulaganja, Nekretnine, postrojenja i oprema, Potraživanja i Ostale kratkoročne obaveze. Subjekat revizije nije vršio usaglašavanje potraživanja sa povjeriocima, nije dio dugoročnog kredita koji dospijeva do jedne godine klasifikovao kao kratkoročne obaveze, nije neusaglašene obaveze objavio u napomenama i nije obezbijedio doslednost prezentacije i klasifikacije stavki u finansijskom iskazu od prethodnog do sljedećeg perioda. U Bilansu uspjeha pogrešno su, u materijalno značajnoj mjeri, prikazane pozicije: Prihodi od prodaje, Ostali poslovni prihodi i Troškovi materijala, kao i rezultat poslovanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja JU ŠZSVSO „Sergije Stanić“ za 2016. godinu utvrđene su neusklađenosti sa: Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Izvještaj DRI dostavi Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija kao organima nadležnim za nadzor, kao i Odboru za ekonomiju finansije i budžet i Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU ŠZSVSO „Sergej Stanić“ za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU SZSVSO „Sergije Stanić" za 2016. godinu