Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu

Podgorica, 27. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u Izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu g. Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Branislav Radulović (član Senata – član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu utvrđeno je da isti ne daje istinit i objektivan prikaz stanja kredita na dan 31.12.2016. godine. U Bilansu stanja za 2016. godinu pogrešno je iskazana pozicija dugoročni krediti za 1.512.909,90€ i pozicija Nekretnine, postrojenja i oprema za iznos od 233.479,77€. U Bilansu stanja, dugoročni krediti su iskazani u iznosu 19.527.904,65€, dok je revizijom utvrđeno da dugoročni krediti na kraju 2016. godine iznose 21.040.814,35€. U Bilansu uspjeha za 2016. godinu pogrešno je iskazana pozicija finansijski rashodi u iznosu od 249.100,65€. U Bilansu uspjeha, finansijski rashodi su iskazani u iznosu 953.063,05€, dok je revizijom utvrđeno da je Preduzeće na dan 31.12.2016. godine iskazalo obračun kamate po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu 249.100,65€, iako nije vršilo otplatu naknade (kamate) po kreditu, već je istu vršilo Ministarstvo finansija.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu utvrđeno je da Preduzeće nije u potpunosti uskladilo poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Preduzeća sa sljedećim propisima: Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, Zakonom o radu, Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, Uputstvom za obračun bruto zarada, Pravilnikom o blagajničkom poslovanju i Pravilnikom o službenom putovanju, koja imaju materijalni ali ne i prožimajući karakter.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije, nadležni Kolegijum nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada i Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje vrši nadzor nad subjektom revizije radi preduzimanja mjera na uspostavljanju zakonskog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije i Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" - Budva za 2016. godinu