Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016.godinu

Podgorica, 25. jul 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja partije sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.


Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju da subjekt revizije treba da ubuduće realno planira prihode i rashode i da  prihode od članarine ostvaruje  u skladu sa  članom 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim je precizirano da ukupan iznos članarine, na mjesečnom nivou, ne može preći iznos od 10% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije CG za 2015. godinu Državna revizorska institucija je dala preporuku da subjekt revizije izvršioce za obavljanje poslova pružanja administrativno tehničke podrške u radu Odborničkih klubova (saradnika) angažuje ugovorom o radu, a ne ugovorom o djelu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016 godinu utvrđeno je da je subjekt revizije  nakon dobijanja Izvještaja o reviziji DRI za 2015. godinu realizovao datu preporuku.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016. godinu