Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 24.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na reviziju pravilnosti poslovanja Pozitivne Crne Gore za 2016.godinu.

Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na reviziju pravilnosti, nadležni Kolegijum skreće pažnju da subjekat revizije treba da vrši uplatu poreza na lična primanja shodno odredbama člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim je propisano da se porez na lična primanja obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate primanja, prema propisima koji važe na dan isplate, kao i da vrši evidentiranje svih poslovnih transakcija na osnovu vjerodostojne i potpune knjigovodstvene dokumentacije.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Partije za 2016. godinu je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao date preporuke iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015.godinu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2016.godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijkog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2016. godinu