Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“

Podgorica, 29. jun 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“. Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ je rezultat projekta paralelne revizije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Državne revizorske institucije Crne Gore.

Cilj revizije je bio da se utvrdi: da li je stvoren odgovarajaći ambijent koji organima – subjektima javnog sektora omogućava realizaciju mjera energetske efikasnosti; da li se aktivnosti utvrđene strateškim i godišnjim planovima realizuju planiranom dinamikom i da li organi – subjekti javnog sektora preduzimaju odgovarajaće aktivnosti kako bi službeni objekti  (zgrade) zadovoljile određene zahtjeve energetske efikasnosti.

Postupkom revizije su bila obuhvaćena četiri ministarstva, jedna uprava i šest lokalnih samouprava, i to: Ministarstvo ekonomije u dijelu praćenja relizacije strategije i mjera i aktivnosti iz akcionih planova, uspostavljanja centralnog informacionog sistema, izrade godišnjeg operativnog plana, nadzora nad realizacijom mjera iz godišnjeg operativnog plana, izvještavanja Vladi o realizovanim aktivnostima i  uspostavljanja odgovarajućeg pravnog i regulatornog okvira za realizaciju mjera EE; Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo prosvjete, Uprava za imovinu, Glavni grad – Podgorica, Opština Nikšić, Opština Budva, Opština Herceg Novi, Opština Bar i Opština Pljevlja u dijelu planiranja i sprovođenja mjera energetske efikasnosti u objektima ili djelovima objekata koje koriste.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, a po obezbjeđenom izjašnjenju subjekata revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola Kovačević (član Senata – član Kolegijuma) je utvrdio da subjekti revizije nijesu dovoljno efikasno preduzeli mjere iz svoje nadležnosti na uspostavljanju energetske efikasnosti u javnom sektoru i nijesu u dovoljnoj mjeri obezbjedili ispunjavanje propisanih obaveza utvrđenih zakonom, drugim aktima i strateškim dokumentima.

Ministarstvo ekonomije nije bilo u dovoljnoj mjeri efikasno u uspostavljanju sistema energetske efikasnosti u javnom sektoru u dijelu uspostavljanja energetskog menadžmenta i centralnog informacionog sistema, usljed čega nije moguće izvršiti mjerenje ušteta potrošnje energije na nivou javnog sektora, lokalne samouprave i velikih potrošača.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo prosvjete, Uprava za imovinu kao i opštine Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Bar i Pljevlja nijesu bili dovoljno efikasni u ispunjavanju osnovnih zahtjeva energetske efikasnosti, koje su određene Uputstvom o mjerama energetske efikasnosti i smjernicama za njihovo sprovođenje.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvjestaj o reviziji Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora