Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore za 2016.godinu

Podgorica, 26. jun 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Generalnog sekretarijata za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Generalnog sekretarijata, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijski izvještaj Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore za 2016. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore  za 2016. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti, u najvećem dijelu,  daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja, osim što su u Izvještaju o novčanim tokovima III pogrešno prikazane pozicije: Ostala lična primanja i Rashodi za usluge u ukupnom iznosu od  28.433,60€. 

Revizijom pravilnosti poslovanja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore utvrđena su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o javnim nabavkama, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Uputstvom o radu Državnog trezora, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, kao i sa internim pravilima subjekta revizije.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvjestaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore za 2016. godinu