Baner

Održan XXIV UN/INTOSAI Simpozijum

Beč, 02. jun 2017. godine – U organizaciji Generalnog sekretarijata INTOSAI-a i Odeljenja UN-a za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA), održan je XXIV UN/INTOSAI Simpozijum, u Beču, od 31. maja do 02. juna t.g. Delegaciju Državne revizorske institucije Crne Gore na Simpozijumu predstavljali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović.

Tema simpozijuma bila je “Digitalizacija, otvoreni podaci i analiza podataka - relevantnost i implikacije na revizorski rad VRI, uključujući praćenje doprinosa VRI u realizaciji Ciljeva Održivog Razvoja“.


Simpozijum je otvorila gđa Margit Kraker, Generalni sekretar INTOSAI-a i predsjednica Računskog suda Austrije, kao i gdin  Marion Barthélemy, direktor Odeljenja UN-a za ekonomska i socijalna pitanja i Heidi Mendoza, generalni podsekretar Kancelarije za interni nadzor (OUSG/OIOS).

Simpozijum je obuhvatio dvije sesije koje su bile posvećene sljedećim podtemama: „Digitalizacija, otvoreni podaci i analiza podataka – Relevantnost i implikacije na revizorski rad VRI“ i „Praćenje aktivnosti sa XXII INCOSAI Kongresa: Doprinos VRI u realizaciji ciljeva održivog razvoja“.

Na kraju simpozijuma, učesnici su usvojili zaključke i preporuka sa XXIV UN/INTOSAI Simpozijuma.