Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016

Podgorica, 3. april 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije u svim aspektima uskladio poslovne aktivnosti  sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.  Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti  sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom  o javnim nabavkama, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Uredbom o načinu vođenja evidencije  pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih stvari u svojini Crne Gore, Pravilnikom  o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore  i budžete opština.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu