Baner

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2015. godinu i Godišnji izvještaj DRI

Podgorica, 23. decembar 2016. godine - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao sjednicu povodom razmatranja Izvještaja o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine, na kojoj je prisustovao Predsjednik Senata, dr Milan Dabović.

Predsjednik Senata DRI je upoznao članove Odbora da je finansijskom revizijom Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu utvrđeno je da je Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu pripremljen u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da su prihodi i rashodi prikazani realno i objektivno u svim materijalno značajnim stavkama i da ne sadrže materijalno značajne greške kod iskazivanja rezultata. Revizijom pravilnosti Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu utvrđeno je da potrošačke jedinice, korisnici budžetskih sredstava, nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladili poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima i na osnovu toga DRI je dala uslovno mišljenje i jedanaest preporuka.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sugerisao je da se preporuke, koje je DRI dala kroz reviziju Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu u što kraćem roku implementiraju. Odbor je ocijenio da je neophodno da Vlada i dalje prati realizaciju svih skupstinskih zakljucaka kojima se podrzavaju preporuke DRI, a koje nijesu realizovane ili su u fazi realizacije.

Odbor je takode razmotrio Godisnji izvjestaj o izvrsenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2015 - oktobar 2016. godine, u dijelu koji se odnosi na; izvjestaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2015. godinu, izvjestaje o izvršenim pojedinacnim revizijama za navedeni period, kao i ostale aktivnosti Drzavne revizorske institucije.

Odbor je sa sedam glasova „za" podržao nalaze i preporuke Drzavne revizorske institucije, koje proističu iz revizije Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu, kao i one koje se odnose na pojedinačne revizije sadržane u Godišnjem izvještaju o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2015 - oktobar 2016. godine.

Odbor je predložio Skupštini da usvoji zaključke koji proizilaze iz datih preporuka DRI u reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu. U okviru predloženih Zaključaka, Odbor za ekonomiju, finansije i budzet navodi da će održati kontrolna saslušanja sa predstavnicima onih subjekata revizije Državne revizorske institucije za 2015. godinu, koji su dobili negativno mišljenje.