Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu

Podgorica, 09.12.2016. godine – Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2016. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu utvrđeno je da Završni račun budžeta ne sadrži bitno materijalne greške i da daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi, osim za nepravilnosti iskazane u komentarima Izvještaja o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2015. godinu, koje se odnose na stornirana sredstva budžeta i način vođenja evidencija primitaka i izdataka. Navedene nepravilnosti su se odrazile na suficit koji je iskazan u manjem iznosu za 278.897,14€.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu utvrđeno je da Glavni grad nije u svim aspektima uskladio poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i Uputstvom o radu trezora Glavnog grad Podgorice.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu