Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu

Podgorica, 01. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Crnogorske demokratske unije za 2015.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu koji je u zakonskim predvdjenom roku dostavljen DRI nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, jer subjekt revizije u Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazao prihode u iznosu od 3.600,00€, kao ni imovinu u iznosu od 1.264,00€ što je značajna greška u odnosu na utvrđenu materijalnost koja iznosi 272,42€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4), Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 6 i 38), Pravilnika o obrascu Godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političke partije, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (član 2).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2014.godinu utvrđene su nepravilnosti i date preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godine Partije utvrđeno je da od 11 datih preporuka subjekt revizije je realizovao dvije preporuke, djelimično realizovao pet preporuka i nije realizovao jednu preporuku. Realizacija tri preporuke koje su se odnosile na isplatu naknada fizičkim licima, razgraničenje evidencija koje se odnose na izborne kampanje i redovno poslovanje i otvaranje izbornog žiro računa nije se mogla utvrditi iz razloga što u 2015. godini nije bilo izbornih kampanja i subjekt revizije nije iskazao troškove po osnovu naknada fizičkim licima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu