Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2015.godinu

Podgorica, 28. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član  Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( član 38), Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ( član 46) i Zakona o radu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu Demokratske unije Albanaca, utvrđene su nepravilnosti i date preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao tri preporuke, dok nije realizovao ostale tri preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

 Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2015. godinu