Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi

Podgorica, 23. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti i reviziju efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

Revizija pravilnosti podrazumijeva provjeru da li je sistem unutrašnjih kontrola uspostavljen u skladu sa utvrđenim kriterijumima, dok revizija uspjeha podrazumijeva ocjenu da li su aktivnosti Savjeta imali efekta na unapređenje poslovnog ambijenta i na regulatorne i strukturne reforme.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), u dijelu koji se odnosi na aktivnosti i efekte rada Savjeta konstatuje da:

- Savjet tokom 2016. godine nije održao nijednu sjednicu, što nije u skladu sa čl. 9 stav 1 Poslovnika o radu Savjeta da se “sjednice Savjeta održavaju po potrebi, a najmanje jednom kvartalno” i čl. 4  Poslovnika o radu, kojim su propisana prava, dužnosti i obaveze članova Savjeta.

- Savjet nije predložio Vladi Plan za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatorne i strukturne reforme za 2016. godinu iako je to zadatak Savjeta definisan Odlukom o obrazovanju Savjeta.

Pozicioniranje privremenog radnog tijela Vlade - Savjeta kao potrošačke jedinice budžeta kao posljedicu ima sljedeće:

- Naknade za 13 članova Savjeta su isplaćivane i tokom prva 3 mjeseca 2016. godine. Tokom 2016. godine Savjet se nije sastajao (posljednja sjednica održana 24.12.2015. godine). Iz budžeta Savjeta za 2016. godinu, do okončanja revizije, od planiranih 43.561,20 € utrošeno je 36.347,37 €.

- Ministarstvo finansija, koje je Odlukom o obrazovanju Savjeta zaduženo za obavljanje administrativno stručnih poslova za Savjet, nije sačinjavalo i podnosilo Godišnje finansijske izvještaje.

- Iz budžeta Savjeta vršene su isplate službenicima i namještenicima zaposlenim u Ministarstvu finansija i drugim organima uprave, tokom niza godina, za obavljanje administrativno-stručnih poslova vezanih za rad Savjeta po Rješenjima Ministarstva finansija sa pozivom na čl. 8 Odluke o obrazovanju Savjeta naknada državnim, što ne predstavlja odgovarajući pravni osnov.

- Tokom 2015. godine vršena je svakomjesečna isplata naknada državnim službenicima i namještenicima, za obavljanje administrativno-stručnih poslova vezanih za rad Savjeta, čiji se broj kretao od 13 do 20. Isplate naknada državnim službenicima i namještenicima, vršene su i tokom prva 3 mjeseca 2016. godine, po rješenju Ministarstva finansija i to za 33 službenika i namještenika iz organa  državne uprave.

- U toku revizije nije bilo moguće pribaviti dokaz, za većinu lica kojima su isplaćivane nadoknade, o konkretnim administrativno-stručnim poslovima koje su obavljali za Savjet.

Državna revizorska institucija preporučuje Vladi da prilikom planiranja budžeta finansiranje Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta regulatornih i strukturnih reformi, više ne vrši kao samostalne potrošačke jedinice budžeta već, da ista bude planirana kao program u okviru budžeta Generalnog sekretarijata Vlade.

Konačan Izvještaj o reviziji Efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi