Baner

Održan sastanak Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku

Brisel, 22. novembar 2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i Marija Žugić, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose prisustvovali su redovnom sastanku Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u Briselu.

U ime Evropske komisije, sastankom su predsjedavali šef jedinice u Generalnom direktoratu EK za ekonomska i finansijska pitanja, g-din Uve Stam i zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu EK za proširenje, g-din Tomas Haglajtner.

Član Senata, dr Branislav Radulović je upoznao predstavnike Evropske Komisije sa napretkom ostvarenim u periodu novembar 2015 – novembar 2016. godine kao i budućim pravcima razvoja eksterne revizije. Oblast eksterne revizije je pozitivno ocjenjena od strane predstavnika Evropske komisije, Generalnog direktorata za budžet. Posebno je istaknut pozitivan trend razvoja revizije uspjeha, imajući u vidu činjenicu da je DRI u 2016. godini planirala i izvršila veći broj revizija uspjeha u odnosu na prethodni period. Vezano za prioritete DRI za naredni period, Evropska komisija pozdravlja buduće planove DRI vezano za dalje jačanje Institucije i unapređenje kvaliteta revizija.

U ime Crne Gore, pored predstavnika DRI, na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centralne banke, Monstat-a, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Misije Crne Gore pri Evropskog uniji.