Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu

Podgorica, 17. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2015. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja subjekta revizije.

Socijalistička narodna partija  je Državnoj revizorskoj instituciji u zakonskom roku (31.03.2016. godine) dostavila Godišnji finansijski izvještaj za 2015.godinu. Nakon isteka zakonskog roka, Partija je (27.06.2016.godine) dostavila DRI izmijenjeni Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu. Upoređujući podatke iz dostavljenih izvještaja utvrđene su razlike u iskazanim prihodima, rashodima, obavezama, potraživanjima i  imovini.

Finansijskom revizijom Godišnjeg  finansijskog  izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu  koji je dostavljen DRI u zakonskom roku utvrđeno je da su u istom iskazani  prihodi u manjem iznosu za 39.421,89 € rashodi u manjem iznosu za 114.026,76€; obaveze u manjem iznosu za 8.497,27€; potraživanja u većem iznosu za 16.750,35€; imovina u manjem iznosu za 50.113,11€ u odnosu  na iskazane podatke u Godišnjem  Izvještaju dostavljenom nakon isteka zakonskog roka. Revizijom je utvrđeno da je  različito prezentiranje navedenih podataka u dostavljenim izvještajima  najvećim dijelom posljedica pogrešnog knjiženja većeg broja poslovnih transakcija, duplog knjiženja pojedinih iznosa, neblagovremenog obezbijeđivanja potrebne dokumentacije za knjiženje (bančini izvodi, fakture dobavljača i ugovori o cesiji i asignaciji i sl.), neusaglašenih podataka o potraživanjima  sa opštinama i nesprovedenih knjiženja po izvršenoj procjeni imovine.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji, člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, člana 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata, člana 23, 25 i 26 Zakona o radu i člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu Socijalističke narodne partije, Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala 11 preporuka za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu, koji je predat u zakonskom roku utvrđeno je da preporuke nijesu realizovane, jer su utvrđene iste nepravilnosti kao u prethodnoj godini. Nakon predaje Godišnjeg izvještaja, izvršena su korektivna knjiženja u poslovnim knjigama po datim preporukama nakon čega je konstatovano da je Partija od 11 datih preporuka, realizovala četiri preporuke, nijesu realizovane tri i djelimično su realizovane četiri preporuke.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu