Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2015. godinu

Podgorica, 04. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije od 21.10.2016. godine na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović , član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje za finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2015.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske srpske stranke za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju ( tačka 10.2.2. –Rashodi – Troškovi telefona i usluga interneta).

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost  se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji (član 4) i Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 38).

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke  za 2015. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke  za 2015. godinu