Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2015.godinu

Podgorica, 02. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratska snage (FORCA) za 2015.godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije od 22.10.2016. godine na Preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović , član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj uz skretanje pažnje i pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage (FORCA)  za 2015. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim u dijelu dosljedne primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkim licima i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 5).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđene su nepravilnosti i dato je ukupno 5 preporuka subjektu revizije.  Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno da je  Partija  realizovala tri preporuke, a jednu djelimično realizovala i jednu preporuku nije realizovala.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2015.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Nove demokratske snage (FORCE) za 2015. godinu